กระจายแบบสอบถาม

เพื่อรับฟังความคิดเห็นทางการศึกษา หมวดหมู่การศึกษา

ขั้นตอนที่ 1

สมัครสมาชิก/ศึกษาคู่มือ

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมของทางเว็บไซต์ อาสาสมัครจะต้องสมัครสมาชิกของทางเว็บไซต์ เพื่อรับรหัสสมาชิกทางอีเมล เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม โดยหลังจากได้รหัสสมาชิกแล้ว จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกี่ครั้งก็ได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง


สมัครสมาชิก คลิกที่นี่ >

ลืมรหัสสมาชิก >


ดูคู่มือการเข้าร่วมแบบเดี่ยว >

ดูคู่มือการเข้าร่วมแบบกลุ่ม >


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >

ขั้นตอนที่ 3

นำภาพไปประชาสัมพันธ์ที่ใดก็ได้

(ได้ทั้งออนไลน์ และลงพื้นที่)

  • เมื่อได้รับภาพแล้ว สามารถนำภาพนั้นไปประชาสัมพันธ์ที่ใดก็ได้ เช่น ออนไลน์ หรือเชิญชวนเพื่อน ๆ หรือบุคลากรทางการศึกษา ให้เข้าร่วมทำแบบสอบถาม

  • ต้องตรวจสอบการทำแบบสอบถามและบันทึกรายชื่อผู้ที่ร่วมทำแบบสอบถามไว้ด้วย เพื่อส่งผลการดำเนินการและขอรับใบรับรอง

  • ผู้ร่วมทำแบบสอบถามต้องมีมากกว่า 10 คน

  • ผู้ร่วมทำแบบสอบถามต้องใส่ข้อมูลผู้เชิญชวน เป็น "รหัสสมาชิกและชื่อ-นามสกุล" ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >

ขั้นตอนที่ 4

ส่งผลงานและขอใบรับรอง

(ผู้ร่วมทำแบบสอบถามก็สามารถขอได้)

การรับรองชั่วโมงจิตอาสา


  • หากต้องการรับ ชั่วโมงจิตอาสา จะสามารถขอได้ในกรณีที่ดำเนินการขอรับเกียรติบัตรประเภท มาตรฐานพรีเมียม พรีเมียมเลือกได้ ออกแบบใหม่

  • สามารถขอรับได้ 30 นาที - 3 ชั่วโมง ต่อคลิป (ขึ้นอยู่กับคุณภาพขอคลิป แต่ให้ระบุตามจริงมาในการส่งคำขอรับรอง)


เงื่อนไข


  • เมื่อมีผู้ร่วมทำแบบสอบถามครบ 10 คนแล้ว สามารถดำเนินการขอเกียรติบัตรประเภทที่ต้องการ

  • ได้ผู้ร่วมทำแบบสอบถาม 10 คนถือว่าร่วมกิจกรรม 1 ครั้ง สามารถขอใบรับรองได้ 1 ใบ เช่น ถ้าได้ 50 คน สามารถขอใบรับรองได้มากที่สุด 5 ใบ

  • การรับรองชั่วโมง นับตามผู้ร่วมทำแบบสอบถาม ผู้กระจายแบบสอบถามจะได้ 15 นาที/1 คน


ขอการรับรอง/ขอเกียรติบัตร >

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อนำข้อมูลที่ได้ทำการรวบรวมจากสมาชิกจิตอาสาและบุคคลทั่วไป มาใช้ในการทำวิจัยเกี่ยวกับระบบการศึกษาไทย ทั้งโครงสร้าง ปัญหาที่พบ และแนวทางแก้ไข ทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงการส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้ทัดเทียมประเทศอื่นทั่วโลก

แบบสอบถามเหล่านี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร

ผลตอบรับของแบบสอบถามเหล่านี้ จะถูกรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา และร่วมค้นหาแนวทางแก้ไขที่อยากให้มีการดำเนินการร่วมกัน ผ่านการทำ discussion stage บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ โดยองค์กร Out-Circle Educational Network ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมด้านการพัฒนาระบบการศึกษา

องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการนี้

Out-Circle Educational Network จะเป็นผู้นำผลตอบรับจากที่ได้จากทุกท่าน ไปเป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยโครงการต่างๆ เพื่อค้นหาปัญหาที่เกิดในระบบการศึกษา จากนั้นจะมีการร่วมกันอภิปรายแนวทางการแก้ไข แล้วทำการนำเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์การสหประชาชาติ

การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือเป็นจิตอาสาอย่างไร

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่รวบรวมความคิดเห็นจากหลากหลายมุมมองของผู้ที่ได้สัมผัส หรือเคยใช้ชีวิตอยู่ภายในระบบการศึกษาไทย ส่งต่อให้กับทางองค์กร Out-Circle Educational Network ทำการวิจัยต่อไป จึงเป็นการเสียสละเวลาส่วนหนึ่ง และเรื่องราว มุมมอง และความคิด ให้สร้างประโยชน์ ต่อการพัฒนาการศึกษาไทย

จำนวน ชม. ที่เข้าร่วม สามารถรับรองสิ่งใดได้บ้าง

สามารถรับรองกยศ.และกรอ. รวมถึงสามารถนำไปใช้เป็นชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถาบัน

⏰ การคำนวนจำนวน ชม. ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้

การเชิญชวนเพื่อนเข้ามาทำแบบสอบถามได้ 1 คน จะได้ชั่วโมงจิตอาสา 15ิ นาที (ไม่กำจัดจำนวนคนที่เข้ามาทำแบบสอบถาม)

การขอข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งอัพเดตเนื้อหา

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วม และผู้รับผลงาน ทางทีมงานของ Uncommon Cooperative รู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ที่จะได้รับฟังข้อเสนอด้านการพัฒนาจากคุณ คุณสามารถส่งข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงได้เพียง คลิกปุ่ม ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน ด้านล่าง จากนั้นแจ้งข้อมูล/ข้อเสนอให้กับทีมงานได้เลยทันที ทางทีมงานจะเร่งดำเนินการโดยด่วนที่สุด โดยปรกติแล้วนั้น ไม่เกิน 1 - 3 วัน


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >