สู้ภัย COVID-19


ร่วมบริจาคสิ่งของรับมือสถานการณ์ COVID-19


สถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้คนเป็นวงกว้าง มีผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก และด้วยน้ำใจโอบอ้อมอารีของคนไทย จึงมีการตั้งโครงการระดมทุนและรับบริจาคขึ้นจำนวนมากเช่นกัน ซึ่งบางโครงการที่มีกระบอกเสียงดี ๆ ก็ทำยอดบริจาคได้ทะลุเป้าไปแล้ว แต่ก็ยังมีอีกหลายโครงการที่ยังต้องการการสนับสนุนอีกมาก


สิ่งของที่สามารถบริจาคได้

  • ชุด PPE

  • หน้ากาก N95

  • หน้ากากอนามัย

  • แอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์เจล

  • อาหาร


ขั้นตอนการบริจาค


  • 1. ส่งของมาทางไปรษณีย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

  • 2. มาส่งมอบด้วยตนเอง ที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400